Het doel van deze cursus is inzicht te krijgen in het civieltechnische aspecten van bouwen in het Nederlandse deltalandschap. In de lezingen wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen de verschillende typen van kaden, dijken en waterkerende constructies. Tevens staan de vragen centraal als: Kunnen gebouwen en woningen ook waterkerend zijn? En: hoe kan men verantwoord bouwen op een dijk? Grondwater, terreinhoogte en bouwrijp maken, nieuwe wijzen van funderen, al dan niet kruipruimten, kelders en souterrains komen aan de orde. In de lezingen worden zowel principes als voorbeelden van constructies en waterfronten uiteengezet. Actuele plannen worden daarbij getoond.

Creative Commons License
Bouwen in/op/aan het water by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/bouwen-in-op-aan-water/.
Back to top