Cursusinhoud 

 • De hydrologie van Nederland in historisch perspectief en de rol van de mens daarin (de vroege geschiedenis; waterbeheersing van af het begin van de 17e eeuw; grote werken);
 • Hydrologie van Nederland (geologie; neerslag en verdamping; oppervlaktewater; grondwater)
 • De kringloop van het water (componenten en processen; waterbalansen; systeembenadering; modellen);
 • Neerslag (het neerslagproces; neerslagtypen; fundamentele begrippen m.b.t. de neerslag; neerslagmeeting; bewerking van neerslaggegevens; gebiedsgrootte-effect; neerslagnetwerken; neerslagvoorspellingen; neerslagkwaliteit);
 • Verdamping (interactie tussen landoppervlak en atmosfeer; praktische betekenis van verdamping; verdampingstypen; standaard verdampingswaarden; fysica van de verdamping; factoren die invloed uitoefenen op de verdamping; energiebalans; berekening van de open-water verdamping; voorbeeldberekening open water verdamping m.b.v. Penman; berekening van potentiele verdamping en transpiratie; verdampingsmetingen; waterverlies t.g.v. verdamping);
 • Geohydrologie (inleiding; waterstroming in poreuze media; schematisatie van de bodem; massabalans van een grondvolume in de verzadigde zone; massabalans van een grondvolume met freatisch vlak; zoet en zout grondwater);
 • Water in de onverzadigde zone (inleiding; algemene vergelijking onverzadigde zone; de bodemvochtkarakteristiek; infiltratie; bodemvochtprofielen; infiltratiemodellen; infiltratiemeting);
 • Afvoerhydrologie basisbeginselen (afvoerprocessen; het neerslagoverschot; rivierafvoeren; jaarlijkse afvoeren; basisafvoer; hoogwatergolven; afvoerbare neerslag; het bergingsbeginsel; het looptijdbeginsel; het principe van de eenheidsafvoergolf;
 • Reservoirs (algemeen; kenmerken van een reservoir, waterlevering; capaciteitsbepaling; reservoirs voor hoogwaterbestrijding; effecten van een reservoir, wateropslag in Nederland).
 • Kennis van de hydrologische kringloop met bijbehorende fysische processen.
 • De processen kunnen kwantificeren m.b.v. fysische basiswetten.
 • Grootschalige processen kwantificeren m.b.t. empirische relaties.
 • Toepassing van rekenregels en rekenmethodieken op praktische problemen.
 • Kennis van de samenhang tussen waarnemen (meten) en modelleren.
Creative Commons License
Hydrologie by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydrologie/.
Back to top