Course information

Modulemanager
Naam E-mail
Dr.ir. E.J.L. Chappin    E.J.L.Chappin@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr.ir. R.A.C. van der Veen    R.A.C.vanderVeen@tudelft.nl
Prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen    M.P.C.Weijnen@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/4/0
Onderwijsperiode
3A
3B
Start onderwijs
3A
Tentamenperiode
3A
3B
4A
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
Introductie van de structuur en het gedrag van de massa- en energienetwerken die de ruggengraat vormen van de economie. De belangrijkste energie- en industriesystemen worden vanuit verschillende perspectieven besproken.

• Kaartkennis van energiesystemen en industriële systemen met name in Nederland
• Gasinfrastructuur, elektriciteitsinfrastructuur, drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur, procesindustrie en grondstoffen, afval en CO2
• Behoudswetten
• Vraag- en aanbodfluctuaties
• Balanshandhaving
Leerdoelen
• De behoudswetten van massa en energie te reproduceren en een stationaire massa- of energiebalans op te stellen
• De E&I systemen aardgas, elektriciteit, drinkwater en afvalwater, procesindustrie en CO2 te beschrijven en te ontleden in functionele eenheden, hiërarchische niveaus en netwerken
• Interacties en afhankelijkheden tussen de genoemde E&I systemen met verschillende tijdconstanten te beschrijven
• De kritische functies in E&I systemen voor de economie en de natuurlijke omgeving te beschrijven
• De stappen voor een energiesysteemanalyse te benoemen en een energiesysteemanalyse op te zetten en uit te voeren
Onderwijsvorm
Interactieve hoorcolleges, opdrachten tijdens werkcolleges, huiswerkopdrachten, serious gaming.
Literatuur en studiemateriaal
(1) Dictaat
(2) Bosatlas van de Energie
Wijze van toetsen
De stof wordt getoetst in twee deeltoetsen. Het eindcijfer is het met onderstaande weegfactoren gewogen gemiddelde van beide deeltoetsen, mits voor beide deeltoetsen minimaal een 5 is gehaald. Het eindcijfer voor een deeltoets blijft staan in Osiris tot beide toetsen zijn gehaald.

Deeltoets 1 vindt plaats in week 5 en telt voor 30% mee voor het eindcijfer. Deze toets kan worden herkanst in week 10, aansluitend aan deeltoets 2. Deeltoets 1 duurt 1 uur en bevat alleen meerkeuzevragen.

Deeltoets 2 vindt plaats in week 10 en telt als geheel voor 70% mee voor het eindcijfer. Deze toets kan worden herkanst in de hertentamenperiode. Deeltoets 2 duurt 2 uur en bevat meerkeuzevragen die voor 3/7 deel van de deeltoets en daarmee 30% van het eindcijfer voor het vak meetellen en open vragen die voor 4/7 deel van de deeltoets en daarmee 40% van het eindcijfer van het vak meetellen. Van het meerkeuzedeel van deeltoets 2 moet minimaal 50% van de vragen correct zijn beantwoord om de deeltoets te halen, anders wordt het cijfer van deeltoets twee gelijk aan 3.
Back to top