Course information

Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr.ir. R. van Nes    R.vanNes@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Prof.dr.ir. J.W.C. van Lint    J.W.C.vanLint@tudelft.nl
P.B.L. Wiggenraad    P.B.L.Wiggenraad@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/0/4
Onderwijsperiode
4
Start onderwijs
4
Tentamenperiode
4
Cursustaal
Nederlands
Onderdelen
Het vak is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
• Ruimtelijke planning en vervoersplanning
• Netwerkontwerp en infrastructuurplanning
• Geometrisch wegontwerp
• Verkeersstroomtheorie en verkeersmanagement
Vakinhoud
Korte beschrijving van de lesstof/lesinhoud
• Elementen en samenhang van het ruimtelijk systeem en transportsysteem
• Verplaatsingspatronen en keuzen in het transportsysteem
• Allocatie van voorzieningen, wijken, bedrijven
• Transportnetwerken en netwerkontwerp
• Methodieken voor het plannen en evalueren van nieuwe infrastructuurprojecten
• Basisprincipes van de ruimtelijke ordening
• Het concept Duurzaam Veilig
• Geometrisch ontwerp van wegen: dwarsprofiel, horizontaal en verticaal alignement, knooppunten en aansluitingen
• Het gebruik van weginfrastructuur: rijgedrag, basisdiagram
• Verkeersbeheersing en ICT

Te behandelen modellen:
• Bereikbaarheidsmodellen
• Hansen- en Lowry-model
• Logitmodel
• Zwaartekrachtmodel
• Berekening aantal rijstroken
• Berekeningen horizontaal alignement
• Berekeningen verticaal alignement
• Schokgolfberekeningen
• Verkeerslichtberekening

Te behandelen Analyse- en Ontwerpmethodieken
• Cirkel van Wegener
• TRAIL-Lagenmodel
• Schaalniveaus
• 4-Fasenmodel
• Netwerkontwerp
• Duurzaam Veilig
• Wegontwerp
• Verkeersmanagement
Leerdoelen
Na afronding van dit vak moet de student specifiek in staat zijn om:
• De begrippen, basisgrootheden en concepten van het vakgebied te begrijpen en deze toe te passen in analyses
• De genoemde modellen te begrijpen, toe te passen en de resultaten daarvan te interpreteren
• De genoemde analyse- en ontwerpmethodieken te begrijpen en toe te passen
• Een concrete oplossing te ontwerpen voor een praktijkprobleem, met behulp van relevante deelanalyses
• Ethische dilemma’s tussen stakeholders bij transport gerelateerde onderwerpen herkennen en beschrijven

College 8x4 = 32 uur
Zelfstudie dictaat/collegevoorbereiding: 16 uur
Zelfstudie opgaven: 2x16=32 uur
Tentamenvoorbereiding: 2 x14= 28 uur
Opdracht: 32 uur
Totaal: 140 uur
Onderwijsvorm
• Hoorcollege
• Zelfstudie opdrachten, oefententamens (Maple TA)
• Opdracht (in groep van 4 tot maximaal 6 studenten) bestaande uit 4 aan de stof gerelateerde deelanalyses, een beschouwing over ethische dilemma’s tussen stakeholders (inclusief suggestie hoe ermee om te gaan) en een hoofddocument
• Digitale (deel-) tentamens (Maple TA)
Vakrelaties
3de jaarsvak Geometric design of roads and railways (CTB3370)
Wijze van toetsen
• Twee deeltentamens tijdens de onderwijsperiode vormen samen het reguliere tentamen. Hierin wordt de te kennen stof in twee delen getoetst. Een integrale herkansing vindt plaats in de aansluitende tentamenperiode en bevraagt de gehele stof.
• Beoordeling opdracht (gemiddelde van beoordeling van de deelanalyses, beschrijving ethische dilemma’s en suggestie hoe ermee om te gaan, en het hoofddocument, voldoende resultaat is minimaal 6,0, extra punten op basis van kwaliteit in deelanalyses en/of hoofddocument)

Bijdrage aan portfolio 'Ethiek'
De beschouwing over de ethische dilemma's en de suggesties om daarmee om te gaan
Verwachte voorkennis
Geen additionele eisen
Academische aspecten
In dit vak werken de studenten aan de volgende vaardigheden:
• Analytisch denkvermogen
• Interpretatie van modelresultaten
• Ontwerpvaardigheden
• Relatie leggen tussen problemen in praktijk en analyse- en modeltechnieken
• Herkennen van ethische dilemma’s tussen stakeholders
• Rapporteren
Literatuur & Studiematerialen
Dictaat CTB1420-14 Transport & Planning

College slides op Blackboard, Handleiding oefening, Oefenopgaven

Beoordeling
• (0,4*cijfer deeltentamen 1+0,4*cijfer deeltentamen 2) + 0,2*beoordeling oefening (of 0,8*cijfer integrale herkansing + 0,2*beoordeling oefening)
• Opdracht moet minimaal als voldoende (6,0) zijn beoordeeld (eventueel na aanvulling)

Bijdrage aan portfolio 'Ethiek'
De beschouwing over de ethische dilemma's en de suggesties om daarmee om te gaan
Hulpmiddelen toegestaan bij tentamen
• Rekenmachine (zie examenreglement voor toegestane modellen)
• Zelfgemaakt formuleblad A4 enkelzijdig per deeltoets (bij de integrale herkansing dus dubbelzijdig)
• Tabellenblad wegontwerp (wordt bij het tentamen ter beschikking gesteld)
Collegerama
Ja
Back to top