Deze cursus biedt inzicht in besluitvorming en bedrijfsvoering op inleidend niveau; en biedt inzicht in de basisbegrippen van de micro- en markteconomie.

Deze collegereeks door wordt door Dr. Rolf Kunneke gegeven aan de hand van het boek Markt en Micro-economie. Gemiddeld zullen per college twee hoofdstukken uit het boek behandeld worden. De vragen uit het boek moeten individueel beantwoord worden. Naast de hoorcolleges vormden de werkcolleges een belangrijk onderdeel van dit vak.

Na het 2e, 4e en 6e college wordt een werkcollege gegeven waar in elk college 1/3 bonuspunt te verdienen valt. Voorafgaande aan deze werkcolleges dient u een opdracht te maken. Gedurende het werkcollege zal deze opdracht besproken worden. U dient tijdens deze bespreking verbeteringen aan te brengen. Ook dienen de werkcolleges als een goede oefening voor de toets. Let wel: de werkcolleges zijn niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. De stof die tijdens de werkcolleges wordt behandeld, kan tijdens het tentamen worden teruggevraagd.

Het zal in deze collegereeks duidelijk moeten worden wat de plaats is van Economie binnen de TBM driehoek: Economie, Beleid/Recht en Technologie. Om deze relatie duidelijk te maken zal er ook aandacht worden besteed aan de andere twee vakgebieden.

Tijdens deze hoorcolleges worden basistheorieën en basisconcepten uit de economie behandeld en verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Om de colleges goed te kunnen volgen, is het noodzakelijk de voorgeschreven literatuur te bestuderen ter voorbereiding.

Het is van belang te begrijpen hoe economen denken. De studenten moeten duidelijke definities kunnen geven over hoe economen bepaalde principes, theorieën en concepten definiëren.

Na het volgen van deze module kunt u:

1) basisbegrippen en theorieën van de micro- en markteconomie toelichten;

2) belangrijke concepten en theorieën toepassen op eenvoudige situaties;

3) elementen uit de discipline herkennen in concrete voorbeelden van besluitvorming en management.

Creative Commons License
Economie en Bedrijf by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/economie-en-bedrijf/.
Back to top