Course information

Modulemanager
Naam E-mail
Dr.ir. A.R.C. de Haan    A.R.C.deHaan@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
2/2/0/0
Onderwijsperiode
1
2
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
2
3
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
Het vak Inleiding Technische Bestuurskunde (spm1111) introduceert de cursist in het vakgebied van de technische bestuurskunde. Het is een analytisch vak dat technisch analytische ('engineering') methodieken gebruikt in contexten waarin technologie en mensen samenkomen. Vooral daar waar meerdere (groepen) mensen met verschillende belangen aanwezig zijn, bewijzen de technieken van dit vak hun nut.

Volgens een op Blackboard gepubliceerd rooster zijn er klassikale hoorcolleges en momenten waarin de studenten in groepen van 5 de stof toepassen op een casus. Het vak combineert theorie (spm1111t) en project (spm1111p).

Het klassikaal hoorcollege (1) introduceert nieuwe theorieconcepten; dit zijn: Probleemformulering, Doelenboom, Causale analyse, Alternatieven, Doel-Middel schema, Scenario analyse, Modeleren, Afschatten, Netto Contante Waarde en Multi-Criteria Decision Making en (2) helpt de studenten de stof leren beheersen door het doen van oefeningen en het uitwerken van voorbeeld tentamenopgaven.

Daarnaast werken de cursisten in groepen aan de uitwerking van een casus waarop de gedoceerde theorieconcepten worden toegepast. Elke groep heeft een eigen coach waaraan de groep vragen mag stellen en om gerichte feedback mag vragen. Let er op dat deze coach je helpt om te bepalen wat de kwaliteit van je werk is, niet om dat te beoordelen!

Het vak kent voor spm1111p een individuele toets (35% eindcijfer voor spm1111p) en een geschreven rapport (65% van het eindcijfer voor spm1111p) per groep.
Voor spm1111t is er een individueel tentamen.

Beide eindcijfers (dus zowel spm1111p als spm1111t) moeten voldoende (>= 6,0) zijn.
Leerdoelen
Na deze cursus is de student in staat om:
- Veelgebruikte analytische methode in de Beleidsanalyse (zie de lijst onder 'Vakinhoud') snel te kunnen toepassen op een concrete casus uit de media.
- In een groep samen te werken aan een beleidsanalyse voor een concrete casus en daarbij ook optredende problemen binnen de groep zelf op te lossen.
- Duidelijk en aantrekkelijk de resultaten van een analyse te presenteren, zowel in een geschreven rapport, als mondeling voor een klein publiek, of in een eventueel andere in overleg met de docent gekozen vorm.
Onderwijsvorm
Colleges die tegelijkertijd zowel hoorcollege (introduceren van nieuwe concepten) als werkcollege zijn (het doen van oefeningen, het uitwerken van oude tentamens en het reflecteren op elkaars werk).

De mogelijkheid om af te spreken met een groepsbegeleider en hem/haar gericht vragen te stellen en/of gericht om feedback op het groepswerk te vragen.

Vaardigheidscolleges van het onderdeel mondeling presenteren (coordinator Regina Tange) en groepswerk (coordinator Johan den Hartog).
Literatuur en studiemateriaal
Het boek "Solving Complex Problems" door Alexander de Haan en Pauline de Heer (2012, Eleven Publishers, Den Haag), verkrijgbaar via Curius en de (internet)boekhandel.

Tevens is via Blackboard een handleiding beschikbaar voor het vak en staan er enkele aanvullende teksten en documenten.
Wijze van toetsen
Eindcijfer van spm1111p bestaat voor:
35% uit het cijfer gehaald op een schriftelijke individuele multicple choice toets.
65% uit het cijfer voor de uitwerking van een casus in een schriftelijk groepsrapport.
Gewogen (35%/65%) moeten deze cijfers een voldoende (>=6,0) opleveren. Voor de MC toets bestaat geen herkansing, het project kan wel worden herkanst (als een onvoldoende wordt gehaald) tot maximaal een 6,0 in de tweede periode (zie handleiding).

Eindcijfer van spm1111t:
Het cijfer gehaald op een schriftelijk individueel afsluitend multiple choice tentamen aan het eind van de eerste periode voor het theoriedeel (spm1111t). Een herkansing is beschikbaar in januari 2013 (zie handleiding).

De cursist krijgt een apart cijfer voor het theoriedeel (spm1111t, 4ects) en het projectdeel (spm1111p, 3 ects).

Voor het onderdeel mondeling presenteren (coordinator Regina Tange) wordt een apart cijfer toegekend. Alle oefeningen en presentaties worden zowel door de docent als door je medecursisten geavalueerd. Het cijfer voor deze cursus is gebaseerd op de docentbeoordeling van de eindpresentatie. Het cijfer wordt afgerond op grond van de deelname aan en inzet bij de colleges en de kwaliteit van de ingeleverde opdrachten.

Ook voor het onderdeel groepswerk (coordinator Johan den Hartog) wordt een apart cijfer toegekend.
Opmerkingen
Let er op dat het projectdeel (spm1111p) in week 1 van de 1e periode start! Als je dit onderdeel nog moet doen, schrijf je dan uiterlijk dinsdag in week 1 in via Blackboard in een van de domeingroepen om gezamenlijk aan de eerste casus te gaan werken. Let er ook op dat, om het projectdeel goed af te kunnen ronden, deelname aan de toets noodzakelijk is (35% van het eindcijfer)!

Let er op dat vanaf het studiejaar 2012-2013 alle studenten het volledige vak spm1111 moeten doen, ook als een van de vakken spm1110 of spm1910 al gehaald is.


In verband met wijzigingen in het studieprogramma van de BSc Technische Bestuurskunde wordt in 2012-2013 dit vak voor de laatste keer aangeboden.
In collegejaar 2013-2014 zijn er nog twee tentamenmogelijkheden beschikbaar.
Back to top