Dit onderdeel van het vak gaat over metingen aan water in de stad. Hierbij wordt aandacht besteed aan drinkwater en stedelijke drainage. In het eerste college wordt meten aan drinkwater behandeld. Metingen aan drinkwater worden gedaan om gezond drinkwater in stand te houden. Hiervoor kunnen metingen gedaan worden aan gezondheid gerelateerde parameters, stuurparameters en esthetische parameters. Het tweede college gaat over metingen aan stedelijke drainage. In de stedelijke drainage worden metingen gedaan om bijvoorbeeld overlast in kaart te brengen of een rioolsysteem beter te begrijpen. Er kan kwantitatief (peilmetingen, debietmetingen, regenmetingen) en kwalitatief (geur, kleur, troebelheid enz.) gemeten worden.

This part of the course discusses measuring for water in the city. This part contains lectures about drinking water and urban drainage. The first lecture is about measuring in drinking water. Drinking water measurements are important to maintain healthy drinking water. To achieve this health related parameters, process parameters and aesthetic parameters are measured. The lecture also discusses the production of drinking water and a few examples of online measuring. The second lecture is about measuring in urban drainage. Measuring in urban drainage takes place for instance to get an overview of inconveniences like flooding and to better understand a sewer system. Both quantitative (water level, discharge, rainfall) and qualitative (odour, colour etc.) parameters can be measured.

Back to top