Course information

Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr.ir. A.J. van Genderen    A.J.vanGenderen@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr.ir. J.S.S.M. Wong    J.S.S.M.Wong@tudelft.nl
Practicum coordinator
Naam E-mail
Ing. A.M.J. Slats    A.M.J.Slats@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/2/2 college; 0/0/0/2 instructie; 4 dagdelen practicum in periode 3 en 3 dagdelen practicum in periode 4
Onderwijsperiode
3
4
Start onderwijs
3
Tentamenperiode
4
5
Cursustaal
Nederlands
Is vereist voor
Practicum Computerarchitectuur & Organisatie (ET2608-D2)
Ontwerppracticum (ET2805)
Onderdelen
ET1405-D1: Digitale Systemen
ET1405-D2: Practicum Digitale Systemen
Vakinhoud
Het vak Digitale Systemen laat de eerstejaarsstudent kennis maken met de verscheidenheid aan specificatietechnieken en synthese bij het ontwerp van digitale systemen. Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a.: getalstelsels, Booleaanse algebra, 2-level en multilevel netwerken, minimalisatietechnieken/tools, timing, hazards; sequentiële systemen, Moore/Mealy machines, FSM, ASM; specificatie, modellering, simulatie en synthese m.b.v. VHDL; datapad besturingsmodel, synthesemethodieken en tools, realisatie m.b.v. FPGA’s.
Leerdoelen
Aan het eind van dit introducerende vak is de student in staat om conceptueel de hardware-software ontwerpruimte te herkennen die ter beschikking staat bij het ontwerpen van digitale applicaties. Zo is de student in staat om een simpele applicatie geheel in hardware te ontwerpen indien bv. hoge prestatie voorop staat. Hij is echter ook in staat om dezelfde applicatie (deels) in de vorm van software te ontwerpen dat draait op reeds ontworpen hardware (bv. een standaard microprocessor) indien bv. flexibiliteit voorop staat. Met betrekking tot het ontwerpen van digitale systemen is de student in staat om zijn applicatie (dwz. het gewenste applicatiegedrag) te kunnen specificeren met behulp van Booleaanse algebra, VHDL, Finite State Machines, Algorithmic State Machines, al dan niet in onderlinge combinatie. Voorts is hij in staat om deze gedragsspecificatie optimaal te kunnen afbeelden (synthetiseren) naar logische circuits op poortnivo (bv. met FPGA’s) onder gebruikmaking van hulpmiddelen zoals Karnaugh maps en diverse software synthesetools.
Onderwijsvorm
College, instructie, practicum
Literatuur en studiemateriaal
Collegeslides en nader bekend te maken literatuur.
Wijze van toetsen
Practicum: 7 middagen practica
Tentamen: Tussentoets en eindtoets
Toegestane middelen bij tentamen
Studieboeken en collegeslides behorende bij dit vak.
Back to top