Het voornaamste doel van dit vak is om het;
Verkrijgen van overzicht van het werkterrein van de civiel ingenieur;
Verkrijgen van overzicht in de verschillende vakgebieden binnen de civiele techniek;
Verkrijgen van inzicht en kennis omtrent de functies, vormgeving en uitvoering van civieltechnische en infrastructurele werken;
Verkrijgen van een basiskennis van de belangrijkste begrippen en technieken in de civiele techniek.

Onderwerpen

• Overzicht van het proces van ontwerp, uitwerking, aanbesteding, uitvoering en beheer van civiel-technische werken;
• Inzicht in verhouding opdrachtgever, ontwerper, uitvoerder en belanghebbenden;
• Taken, werkzaamheden en werkomgeving van de civiel ingenieur;
• Noodzakelijke gegevens, plaatsbepaling, maatvoering en grondonderzoek t.b.v. het ontwerp;
• Bouwrijp maken, bouwen in en op de grond;
• Waterkerende en grondkerende constructies;
• Polders en waterbeheerssystemen;
• Wegen, spoorwegen en vaarwegen;
• Waterbouwkundige constructies (duikers, sluizen, kademuren, etc);
• Vaste en beweegbare bruggen;
• Ondergronds bouwen;
• Funderingstechnieken;
• Constructiemethoden.

• Een overzicht te kunnen schetsen van het proces van ontwerp, uitwerking, aanbesteding, uitvoering en beheer van civieltechnische werken;
• Inzicht te tonen in de verhouding tussen opdrachtgever, ontwerper, uitvoerder en belanghebbenden;
• Basis- taken, werkzaamheden en de werkomgeving van de civiel ingenieur te kunnen omschrijven.
• Basiskennis van noodzakelijke gegevens, plaatsbepaling, maatvoering en grondonderzoek t.b.v. het ontwerp te kunnen tonen;
• De belangrijkste aspecten van bouwrijp maken en bouwen in en op de grond te kunnen beschrijven.
• De belangrijkste aspecten van waterkerende en grond kerende constructies te kunnen beschrijven;
• De belangrijkste aspecten van polders en waterbeheerssystemen te kunnen beschrijven;
• De belangrijkste aspecten van wegen, spoorwegen en vaarwegen te kunnen beschrijven;
• De belangrijkste aspecten van waterbouwkundige constructies kunnen beschrijven (duikers, sluizen, kademuren, etc);
• Onderdelen en kenmerken van vaste en beweegbare bruggen te benoemen;
• Basiskennis van ondergronds bouwen te tonen;
• Basiskennis van Funderingstechnieken te tone

Creative Commons License
Inleiding Civiele Techniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-civiele-techniek/.
Back to top