In deze introductie wordt de basis van thermodynamica samenvattend uitgelegd. De eerste en tweede hoofdwet van thermodynamica komen aan bod en termen als warmte, arbeid en enthalpie worden besproken. Vervolgens wordt de energiebalans voor open systemen behandeld. Daarna wordt de tweede hoofdwet van de thermodynamica uitgelegd aan de hand van een experiment. Eerst worden gesloten system behandeld en vervolgens open systemen. Ook worden fasediagrammen van zuivere componenten uitgelegd. Daarna behandeld de leraar de ideale gaswet, om vervolgens uit te leggen wat het verschil is tussen ideale en echte gassen. Tenslotte worden er een aantal voorbeelden uitgewerkt waarin de behandelde onderwerpen in terug komen.

Back to top