De onderwerpen die in deze module aan bod komen zijn: chemisch potentiaal, Helmzoltz en Gibbs energie, meetbare grootheden, toestandsvergelijkingen, fugaciteit en Clausius-Clapeyron.

Back to top