Electrical Engineering

Toegepaste natuurkunde met wiskunde als gereedschap: dat is de essentie van Electrical Engineering. Hiermee leg je als Electrical Engineer de basis voor innovaties op gebieden zoals duurzame energie, vervoer, ICT en automatisering, medische apparatuur en communicatie. Je werkt bijvoorbeeld aan zelfrijdende elektrische auto’s, implanteerbare medische devices of betere smartphones. Electrical Engineering is een vakgebied dat je overal tegenkomt en dat steeds nieuwe ontwikkelingen voortbrengt.

De opleiding bestaat uit een mix van colleges, practica, projecten en veel zelfstudie. In de eerste twee jaar besteed je ongeveer één zesde van de studietijd aan de projecten, de rest van de tijd is voor de vakken. De vakken bestaan over het algemeen uit hoorcollege en instructie in kleinere groepen, eventueel met een practicum. Na afloop van een kwartaal worden je kennis en vaardigheden per vak getoetst middels een tentamen. Aan het begin van de studie heb je daarnaast ook vaak een deeltentamen halverwege het kwartaal, dat de helft van je eindcijfer bepaalt.

Tijdens de projecten leer je in groepsverband de kennis uit de vakken direct toe te passen en ontdek je het praktische nut van de verschillende vakken en de verbanden daartussen. Je moet hiervoor ook verslagen schrijven en presentaties geven. Naast de projecten werk je ook bij de vakken aan praktische oefeningen. De projecten en veel van de oefeningen vinden plaats in practicumruimtes, die voorzien zijn van moderne meetapparatuur en andere instrumenten.

Meer informatie: www.ee.bsc.tudelft.nl

Back to top