Dit college gaat verder in op het modelleren van dynamische systemen. Als eerste worden voorbeelden van lineaire differentiaalvergelijkingen uitgewerkt, als vervolg op de vorige lezing. Vervolgens worden twee andere methoden van systeemmodellering besproken, namelijk die van de overdrachtsfunctie en de toestandsrepresentatie. De basis van de overdrachtsfunctie is de Laplace transformatie. De Laplace transformatie transformeert variabelen van het tijdsdomein naar een wiskundig domein, het s-domein. De Laplace transformatie en de samenhang ervan met de overdrachtsfunctie worden kort behandeld in het college. Het college sluit af met de algemene opzet van een model gebruikmakend van de in dit college besproken methoden.

Back to top