Boek Thermodynamica 1

Course week(s) Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Course subject(s) 01. Introductie 02. Arbeid en energie 03. De eerste hoofdwet 04. Fasediagrammen 05. Ideale en reële gassen 06. Open systemen 07. Warmteoverdracht en open systemen 08. De tweede hoofdwet 09. Carnot kringproces 10. Warmte- en koudemachines en entropie 11. Otto, Diesel en duaal kringprocessen 12. Stirling en Otto kringprocessen 13. Gasturbine kringprocessen 14. Tentamen voorbereidingen

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van het volgende tekstboek:

Fundamentals Engineering Thermodynamics – Moran, M.J. and Shapiro, H.N., 6e editie, 2010.Wiley and Sons, Inc., New York. ISBN 978-0-470-54019-0. Andere editites kunnen ook worden gebruikt, de tekst is (vrijwel) hetzelfde. In tegenstelling tot de 5e en eerdere edities bevat de 6e editie geen tabellen en diagrammen.

Een gelimiteerd aantal pagina’s van het tekstboek van Moran & Shapiro kan hier gevonden worden.

Fundamentals of Engineering Thermodynamics

Van het tekstboek zijn niet alle hoofdstukken nodig bij de cursus. De student wordt verwacht de volgende hoofdstukken uit het tekstboek te kennen en te kunnen toepassen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die in deze hoofdstukken behandeld wordt.

1 Getting Started: Introductory Concepts and Definitions

Dit eerste hoofdstuk dient als een globale introductie voor thermodynamica. De gebruikelijke definities worden hierin beschreven.

2 Energy and the First Law of Thermodynamics

In dit hoofdstuk staat het concept van energie centraal. Energie, en ook het concept van Arbeid, wordt eerst vanuit een mechanisch oogpunt beschreven. Vervolgens wordt behandeld hoe de energie van een systemen geanalyseerd kan worden.

3 Evaluating Properties

In dit derde hoofdstuk wordt uitgelegd dat er systeemeigenschappen nodig zijn om een energiebalans voor een systeem op te kunnen stellen. Tevens wordt behandeld hoe deze eigenschappen elkaar beïnvloeden en hoe dit geïllustreerd kan worden in fasediagrammen. De belangrijke stofeigenschappen enthalpie wordt behandeld. Tevens wordt de ideale gaswet behandeld.

4 Control Volume Analysis Using Energy

Het vierde hoofdstuk richt zich op open systemen, waar bij de analyse hiervan gebruik gemaakt kan worden van de wet van behoud van massa en de wet van behoud van energie. De eerste hoofdwet van thermodynamica wordt in dit hoofdstuk behandeld.

5 The Second Law of Thermodynamics

In dit vijfde hoofdstuk staat het de tweede hoofdwet van de thermodynamica centraal. Verschillen tussen reversibele en irreversibele processen worden behandeld. Clausius en Kelvin-Plank formuleringen worden gegeven. Koude kringprocessen en Carnot kringprocessen worden in dit hoofdstuk uitgelegd.

6 Using Entropy

In dit hoofdstuk staat het concept van entropie centraal. Aan de hand hiervan kan de tweede hoofdwet voor open en gesloten systemen worden behandeld.

9 Gas Power Systems

Het negende hoofdstuk van het tekstboek behandeld gasturbine kringprocessen. De Brayton, Otto en Diesel kringprocessen wordt in dit deel behandeld.

Creative Commons License
Thermodynamica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/thermodynamica-1/.
Back to top